Často kladené otázky

 

Členstvo v PMI

Koľko stojí členstvo v PMI?

Aktualizovaný cenník členstva nájdete na webe PMI.org

Členské

 

K 1. 1. 2017 sú ceny nasledujúce:

 • Štandardné členstvo - 129 USD / rok (+10 USD jednorazový registračný poplatok)
 • Členstvo pro študentov - 32 USD / rok
 • +20 EUR / rok v PMI Slovakia, ak sa chcete zapojiť lokálne a využiť tak spojené výhody

Musím byť členom globálnej PMI, aby som získal členstvo v PMI Slovakia?

Áno, slovenská pobočka PMI je nedeliteľnou súčasťou PMI a poskytuje lokálne služby nad rámec globálnej PMI v zmysle katalógu služieb. Na to, aby ste sa stali členom PMI Slovakia, musíte byť najprv členom PMI.

 

Aké zľavy ponúka PMI?

PMI ponúka zľavy pri:

 • Podujatiach organizovaných PMI
 • Pri poplatkoch pre certifikačné skúšky
 • Pri obnovení certifikácie
 • Pri publikáciách a iných produktoch ponúkaných PMI

 

Certifikácia

Akú certifikáciu si mám vybrať?

Charakteristiku všetkých certifikácií PMI a ich kvalifikačných požiadaviek nájdete na webe PMI.org.

 

Certifikácie

 

Najrozšírenejšou a najčastejšie žiadanou certifikáciou je PMP (Project Management Professional).

 

Aká je výška poplatkov za absolvovanie skúšky pre certifikáciu PMP (Project Management Professional)?

Aktuálnu výšku poplatku za absolvovanie skúšky nájdete v sekcii PMP Credential Fees publikácie PMP Handbook.

 

PMP príručka

 

V tejto publikácii nájdete tiež všetky ďalšie podrobnosti spojené s certifikáciou PMP, štruktúrou testov a certifikačným procesom.

 

Aké sú kvalifikačné predpoklady pre absolvovanie skúšky certifikáciu PMP (Project Management Professional)?

Popis kvalifikačných predpokladov, ktoré je nutné splniť nájdete v sekcii PMP Credential Fees publikácie PMP Handbook

 

PMP príručka

 

V tejto publikácii nájdete tiež všetky ďalšie podrobnosti spojené s certifikáciou PMP, štruktúrou testov a certifikačným procesom.

 

Ako sa pripraviť na skúšku PMP (Project Management Professional)?

Súčasť kvalifikačných predpokladov je aj kontaktné školenie v oblasti projektového riadenie v predpísanom rozsahu. Toto kritérium najlepšie splníte absolvovaním prípravných kurzov k certifikáciu u registrovaných poskytovateľov (REP) prípadne návštevou podujatí poskytovaných priamo PMI. Ďalej je vhodné naštudovať si poslednú verziu projektových štandardov PMI tzv. PMBOK Guide. Digitálna kópia tejto publikácie je členom PMI prístupná zdarma.

 

PMBOK

 

Tiež je účelná naštudovať si odporúčanú literatúru.

Viac

 

Kde môžem absolvovať certifikačnú skúšku?

Skúšku možno absolvovať v ľubovoľnej krajine vrátane Slovenska v akreditovaných testovacích centrách. Zoznam nájdete tu:

https://www.prometric.com/en-us/clients/PMI/Pages/landing.aspx

V hornej časti stránky najprv vyberte box s príslušnou skupinou certifikácií (PMP / PgMP a pod. alebo CAPM / PMI-Agile a pod.) a potom kliknite na Locate a Test Center. Vyberte v zozname možností Slovakia (alebo inú krajinu) a na nasledujúcej obrazovke ešte raz zvoľte možnosť Locate a Test Center.

 

Certifikáty vystavuje priamo Project Management Institute v USA, www.pmi.org

 

Tu sa môžete prihlásiť na najbližší event:

Don´t just manage projects. Lead them!

Predpokladom úspechu projektu sú kompetentní ľudia, ktorí zodpovedne dokážu plniť svoju úlohu tak v projekte ako aj v celej organizácii. Úspech projektu záleží tak od schopností projektového manažéra ako aj od vyspelosti celej organizácie, v ktorej sa projekt realizuje. Avšak pozícia projektového manažéra je kľúčová z toho pohľadu, že práve on musí zorientovať sám seba i celú organizáciu v neštruktúrovanej a neprehľadnej situácii a dokázať viesť a formovať svoj tím i celú organizáciu, pokiaľ ide o projekt. Projektový manažér teda nevystačí so základnými manažérskymi funkciami - stanoviť ciele, naplánovať, vydať pokyny usmerniť ľudí a skontrolovať dosiahnuté výsledky. Jeho činnosť vyžaduje vysoký stupeň proaktívnosti, samostatnosti a schopnosti blízke vrcholovému manažérovi. Projektový manažér musí totiž dokázať zvládať tieto výzvy:

 • rozpoznať informačnú komplexnosti problému a zmysluplne ho štrukturovať
 • zorientovať organizáciu a udať najvhodnejší smer (navigačný problém)
 • robiť štandardne neštandardné úlohy (štandardizácia (efektivita) vs. customizácia)
 • ustáť rovnováhu medzi kreativitou a implementáciou - produktivita vs. inovácia (=robenie vs. myslenie)
 • spojiť analytický, líderský, dizajnovací a manažérsky proces do jedného
 • zastať celý rad protichodných úloh a rolí (kritik, validátor, agent a zástanca, poradca, dispečér, odstraňovateľ prekážok, rozhodca, riešiteľ problémov, poskytovateľ, orientátor, mentor, optimizátor, strartég, riaditeľ a vyslanec zároveň)
 • alternovať medzi celým radom správaní a citlivo preladiť podľa meniacich sa požiadaviek, času a kontextu
 • prebrať celkovú zodpovednosť zároveň však dokázať delegovať citlivo čo najviac úloh, využiť potenciál členov tímu a rozvíjať ho

 

Úspech projektu záleží tak od schopností projektového manažéra ako aj od vyspelosti celej organizácie, v ktorej sa project realizuje. Predpokladom úspechu sú kompetentní ľudia, ktorí zodpovedne dokážu plniť svoju úlohu tak v projekte ako aj v celej organizácii.

Medzi kompetencie a zručnosti potrebné pri realizácii a podpore projektu patria :

 •  Sociálne zručnosti (komunikačné, prezentačné, negociačné, apod.)
 •  Znalosti projektovej metodiky a procesných postupov
 • Obchodné zručnosti (schopnosť zaujať, presvedčiť, predať sa)
 • Vedomosti a zručnosti potrebné pre daný sektor, ktorého sa project týka (IT, bankovníctvo, stavebníctvo, marketing, a pod.)
 •  Špecifické zručnosti (jazykové, ovládanie moderných spôsobov komunikácie, apod.)

Pokiaľ ide o individuálne role v jednotlivých projektoch, odvíjajú sa jednak od komplexnosti projektu a jednak od stupňa projektovej orientácie organizácie. Vo všeobecnosti možno rozlíšiť základný, pokročilý a vrcholový stupeň a to tak na úrovni projektového riadenia ako aj podporných funkcií.

Na rozvoj uvedených zručností sú nevyhnuté určité osobnostné predpoklady. Medzi najdôležitejšie patria:

 • dobré organizačné a analytické zručnosti, orientácia na procesy
 • dobrý plánovač zameraný na výsledky
 • pri vzniku problémov a odchýlok sa zameriava vždy na riešenie problému
 • asertívna a motivovaná osobnosť – vie presvedčiť, prekonávať odpor a problémy, zvláda ťažkosti
 • pružné myslenie, ochota viesť ľudí a prebrať zodpovednosť a robiť kompromisné rozhodnutia pod stresom
 • dobré komunikačné a moderačné zručnosti - schopnosť integrovať rôzne pohľady a zvládať kultúrnu diverzitu

Nakoľko projektový manažér nemá zväčša silné formálne právomoci, musí využívať na vedenie ľudí v prvom rade svoje vodcovské schopnosti: Tieto možno rozdeliť na dve základné oblasti:

Priamy vplyv (=akcia):

 • Kreatívny vstup a návrhy myšlienok pre zamestnancov
 • Nastavovanie konkrétnych a jasných cieľov
 • Prideľovanie zdrojov na implementáciu myšlienok

Nepriamy vplyv (=rámec a pravidlá)

 • Vytvorenie tvorivého ovzdušia v rámci organizácie
 • Pôsobenie ako vzor inovatívneho myslenia
 • Uznanie a odmeňovanie inovatívneho myslenia a správania
 • Tvorba a najímanie tvorivého tímu (správny mix osobností)

Delenie zodpovedností ohľadom zvládanie projektových výziev

Projektové výzvy Nástroje
Neschopnosť pochopiť dotknuté strany Podpora zvedavosti Spochybnenie predpokladov
Nezáživné nápady Zmena pohľadu na dané perspektívy Alternatívne myslenie
Averzia voči riziku Vytvorenie tvorivého priestoru Experimenty
Slabá implementácia myšlienok Zavedenie disciplíny Realizácia
Kto je zodpovedný líder tím