Budúcnosť väčšiny organizácií leží v ich projektovom portfóliu.

Medzi implementáciou stratégie a projektovým úspechom nie je v zásade rozdiel!

Projektový manažment tvorí budúcu hodnotu organizácie

Bez ohľadu na priemyselné odvetvie a poslanie organizácie, projektový manažment predstavuje motor, ktorý jej pomáha vytvoriť čo najvyšší potenciál pre pridanú hodnotu. Ak je projektové riadenie zladené s organizačnou kultúrou a ostatnými procesmi, prináša organizácii nemalý prospech, lebo:

  1. Stratégia sa realizuje opakovateľnými, štandardnými a spoľahlivými procesmi;
  2. Elimináciou a preklenutím organizačných bariér dochádza k integrácii úsilia a lepšej spolupráci i komunikácii;
  3. Učiaca sa, projektovo orientovaná organizácia dokáže nachádzať netradičné možnosti, predstaviť nové produkty a budovať znalostnú databázu.

Spoznajte možnosti, ktoré PMI Vašej organizácii pri podpore projektových procesov ponúka a využite príležitosť dozvedieť sa viacej o

Profesný rozvoj

Organizácia, ktorá chce dnes uspieť, musí vytvoriť trvalú dynamickú kapacitu inovovať - táto schopnosť je dôležitejšia než úspech jednotlivých projektov.

Cieľom profesného rozvoja je pozitívne ovplyvňovať vnímanie projektového manažmentu v slovenských organizáciách, zvyšovanie jeho váhy a pridanej hodnoty, propagovať projektové best practices a metodiku PMI a reagovať na potreby a problémy projektovej komunity pod Tatrami. Projektové riadenie je veľmi široký koncept a práca projektové manažéra si vyžaduje všestranné schopnosti. Tejto požiadavke je prispôsobený aj koncept vzdelávania, kedy sa záujemcom ponúkajú rôzne možnosti.

Profesný rozvoj však nie je jednorazová záležitosť ale trvalá súčasť kariérneho manažmentu. Medzi jeho prvoradé priority patrí odhad a rozvoj individuálnych schopností s cieľom zvýšiť svoji vlastnú hodnotu pre organizáciu a zlepšiť svoje kariérne vyhliadky v budúcnosti. PMI podporuje profesný rozvoj v každom jednom úseku kariérneho rastu, kedy dáva k dispozícii členom PMI rôzne nástroje, ako napríklad.

  • PathPro® - nástroj na plánovanie kariérnych stupňov (pracovné zaradenia, odhad zručností, návody)
  • Knowledge Assessments – odhad úrovne teoretickej vyspelosti a účebný plán
  • Career Central – návod na budovanie kariéry
  • Career Headquarters – možnosť zverejniť svoj životopis s perspektívou získania pracovnej pozície

Vedeli ste, že projektové riadenie je strategická schopnosť?

Všetky veľké výdobytky ľudstva - od postavenia pyramíd cez vynález penicilínu až po lety na Mesiac - sú výsledkom úspešného projektového riadenia.

Business, inštitúcie, komunity, celé štáty a aj ich spoločenstvá narážajú v súčasnosti na limity svojich obvyklých štandardných procesov, lebo ekonomická klíma zvyšuje tlak, aby organizácie dodali zákazníkom hodnotu v podobe kvalitných riešení potrieb rýchlejšie a lacnejšie. Zároveň sa ukazuje, že tradičné stratégie nezaručujú udržateľný rast vo svete nestability, lebo nevhodný organizačný dizajn a rigidné štruktúry sa príliš pomaly prispôsobujú dynamickým zmenám, limitujú alebo dokonca brzdia inovačný proces a tým pádom aj rast. Poslaním projektového riadenia, t.j. manažment pomocou projektov, je úspešná realizácia stratégie prostredníctvom dočasných organizačných útvarov (projektov prípadne programov), ktoré existujú popri stálych organizačných zložkách. Stratégia väčšiny organizácii dnes totižto žije a dýcha prostredníctvom projektových portfólií.

Projektové riadenie zahŕňa všetky aktivity súvisiace s plánovaním, organizovaním, vedením a kontrolou projektových zdrojov za účelom dosiahnutia jedinečného organizačného cieľa. Základnou úlohou projektového riadenia je naplniť cieľ projektu za stanovených predpokladov a obmedzení. Projektové riadenie sa realizuje pomocou vhodnej aplikácie a integrácie vedomostí, zručností, poznatkov, nástrojov a techník, ktoré PMI spája do 47 riadiacich procesov, tie sú zasa združené do piatich základných skupín.